Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Låt oss aktivt förvalta ditt pensionskapital och ditt sparande i fonder.
Fonder / Kapitalförvaltning / Förvaltningsstrategi

Förvaltningsstrategi

Bakgrund

Solidars egna fondsatsning lanserades på allvar 2011/2012. Vi hade då förvaltat fondportföljer sedan 2004 men ännu inte egna fonder i egen regi. Två fonder startades visserligen 2010 i Luxemburg, men efter ytterligare intern analys tog vi ett strategiskt beslut att istället bygga upp ett svenskt fondbolag.

Vi inspirerades bland annat av Sjunde AP-fondens utveckling inom fondförvaltning, deras förvaltningsmodell och satsning på indexförvaltning med hävstång. Vi bestämde oss för att på ett liknande sätt utveckla förvaltningen med en effektiv globalförvaltning och möjlighet till hävstång som två ledstjärnor. Vår modell inkluderade dock ett stort mått av aktiv förvaltning, medan AP7 till stora delar var passiv.

Nya fondprodukter, s.k. matarfonder, lanserades därmed under 2012. Dessa investerade i mottagarfonder hos ett externt fondbolag, Lantern Structured Asset Management på Irland. Mottagarfonderna var globala allokeringsfonder med möjlighet till hävstång.

Samma tänk kvarstod sedan 2016, när Solidar startade egenförvaltade mottagarfonder i Sverige och flyttade hem hela fondkapitalet från de Irländska fonderna. Lanternfonderna hade varit passande och bra för andelsägarna under flera år, men hos Solidar fanns en vilja att ha kontrollen ännu närmare skeendena, i Sverige.

Strategi för kapitalförvaltning och placering

Över tid har vi utvecklat en strategi för kapitalförvaltning och placering som är robust och som kan leverera avkastning till rimligt risktagande, oavsett hur vår omvärld förändras.

Kapitalförvaltningen har följande inriktning:

  • De flesta fondtyper ska erbjudas i olika risknivåer, beroende på spararens individuella riskvilja, investeringshorisont och önskemål.
  • Aktiv förvaltning ska ge extra avkastning till spararna.
  • Val av marknader och sektorer, inte enskilda aktier, ska ge den extra avkastningen.
  • Effektiva placeringar, som bland annat inkluderar möjlighet till hävstång ska ytterligare addera till extra avkastning.
  • Fonderna ska passa långsiktiga investerare som t.ex. pensionssparare. Dessa ska alltid kunna följa sina fonder och sina resultat över längre perioder.

Placeringsstrategin, det vill säga hur vi placerar ditt kapital i fonden utifrån ovanstående inriktning, bygger på följande delar:

  • Investera tillgångarna i väletablerade marknader, oftast via regionala index eller i vissa fall sektorindex.
  • Öka avkastningsmöjligheterna genom aktiv, taktisk, allokering mellan dessa index.
  • Ytterligare öka avkastningsmöjligheterna – och därmed risken – genom så kallad hävstång.
  • Aktivt kunna skydda tillgångarna genom att ta ned hävstången under 1,0 (begränsar därmed avkastningsmöjligheten).

Top-down, aktiv och taktisk allokering

Vi fokuserar inte på så kallad stock picking, att analysera och investera i enskilda aktier. Sådan förvaltning kräver ett särskilt synsätt och fokus för att kunna generera överavkastning och vi tror att sannolikheten att vi lyckas skapa tjäna extra pengar till våra sparare genom att analysera enskilda bolag är relativt liten. Vår utgångspunkt är istället att analysera de viktigaste finansiella marknaderna ur ett ”top down-perspektiv”. Det betyder att vi studerar aggregerade värden för makroekonomisk utveckling, värderingar, likviditetsflöden och trender. Utifrån denna analys väljer vi att aktivt investera mer – eller mindre – i olika regioner, länder eller sektorer. Vår portföljs utveckling avviker därför från jämförelseindex och ger, om vi gör rätt, överavkastning till dig som kund.

Hävstång

Genom så kallad hävstång kan fonderna uppnå en högre exponering mot sin portfölj. Det innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande portföljens utveckling. En positiv hävstång ökar fondens risk och ger därmed möjligheter till högre avkastning. Det är ett effektivt sätt att skapa välavkastande portföljer. Användandet av hävstång är utbrett bland institutionella kapitalförvaltare.

Istället för att ta hög risk i de underliggande placeringarna, till exempel genom stora innehav i riskfyllda marknader eller i enskilda bolag, så består den typiska Solidarfonden av en väldiversifierad portfölj med medelstor risk. För våra fonder med högre risk använder vi istället hävstång för att uppnå högre avkastningsmöjligheter. Det är enbart Solidars så kallade Masterfonder som har hävstångsegenskaper.

Hävstången uppnås genom att fonden placerar i derivatinstrument som ger ökat placeringsutrymme. Tidigare var derivatinstrumenten oftast OTC-handlade aktieindexswappar men sedan Solidars nya mottagarfondstruktur etablerades för drygt ett år sedan skapas hävstången oftast via terminer handlade på Stockholmsbörsen.

Fondernas normala exponering mot aktier varierar beroende på fond. Typiskt sett har Master 100 aktieplaceringar på 100 procent, Master 70 har aktieplaceringar på 70 procent och Master 40 har 40 procent. Master Aggressiv har normalt aktieplaceringar för 130 procent av sina tillgångar. Samtliga fonder kan sedan få både mer och mindre exponering mot aktier via aktiv användning av hävstången.