Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension

Förköpsinformation om frivillig grupplivförsäkring

Här hittar du förköpsinformation för frivillig grupplivförsäkring.

Detta är så kallad förköpsinformation om frivillig grupplivförsäkring som försäkringsgivaren enligt lag har skyldighet att lämna och som du som kund har rätt att få före köp. Observera att detta är en sammanfattning av försäkringens innehåll. För att få fullständig information om försäkringens omfattning, undantag och begränsningar etc. rekommenderar vi att du tar del av de fullständiga villkoren som du hittar på vår hemsida www.solidar.se. Du kan även ringa Solidars kundcenter på telefon 090-70 09 70 så skickar vi hem villkoren till dig. Vi rekommenderar att du läser igenom informationen och ber dig att särskilt uppmärksamma rubrikerna ”Några fall som försäkringen inte ersätter”.

Vem kan teckna försäkring?

Försäkringen kan tecknas av privatperson folkbokförd och boende i Sverige, som är i åldern 18-63 år och gäller till och med 64 års ålder. Om försäkringen kräver en hälsodeklaration så måste denna godkännas av Solidar Liv för att försäkringen ska vara giltig.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från och med den tidpunkt ansökan om anslutning görs till Solidar Liv under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda och försäkring kan beviljas enligt Solidar Livs regler. Försäkringen gäller för dödsfall som inträffar under den tid du omfattas av försäkringen.

Vad ersätts genom försäkringen?

I händelse av dödsfall betalar försäkringen ersättning med ett av dig valt försäkringsbelopp. Försäkringen betalar även ersättning på ett prisbasbelopp om ditt arvsberättigade barn avlider innan utgången av den månad barnet fyller 18 år.

Några fall som försäkringen inte ersätter:

– Dödsfall som kan härledas till krig, väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag.

– Dödsfall som har samband med atomkärnprocess.

– Dödsfall som orsakas av att du utför eller medverkar till brottslig handling eller verksamhet som enligt svensk lag kan leda till fängelse.

– Dödsfall som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet

– Dödsfall orsakade av självmord under det första försäkringsåret.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Solidar Liv Försäkring AB, org. nr: 556740-1590, Box 7208, 103 88 Stockholm

Försäkringsförmedlare och gruppföreträdare

Försäkringen förmedlas av Solidar Pension AB, Box 3194, 903 04 Umeå, org. nr: 556648-5776, 090-70 09 70, info@ solidar. se, www.solidar.se. Solidar Pension är också gruppföreträdare. Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Solidar Pension är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. För vidare information rörande Solidar Pension registrering kan Bolagsverket kontaktas: 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. För information rörande tillsyn samt information om förmedlarens behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Box 6750, 113 85 Stockholm, 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se. www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Solidar Pension innehar en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB, org. nr 516401-8102, 106 80 Stockholm. Krav riktade mot Solidar Pension kan ställas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Solidar Pension. Ett sådant krav ska ställas till If Skadeförsäkring, 0771-815 818, servicecenter@if.se inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till SEK 2 000 000 och SEK 10 000 000 totalt för försäkringstiden.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Solidar Pension inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer även att användas för marknadsanalyser och marknadsföring. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Vi behandlar uppgifterna omsorgsfullt och enligt lag för att säkerställa att de registrerade uppgifterna skyddas. För det fallet att förmedlaren är skyldig att lämna ut uppgifter enligt lag kommer så att ske. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att eventuella fel som finns om dig i registret rättas. För att erhålla ett utdrag om de personuppgifter som finns registrerade om dig måste du skicka en skriftlig begäran till förmedlaren som du undertecknat.

Ångerrätt och kostnader

Som kund har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att du fått försäkringsbeskedet tillsänt till dig.

Försäkringsperiod

Försäkringen gäller årsvis med automatisk förnyelse. Försäkringen gäller från och med den tidpunkt ansökan om anslutning görs till Solidar Liv under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda och försäkring kan beviljas enligt Solidar Livs regler.

Betalning och fullgörande

Betalning av premien sker enligt avtal. Betalas inte premien i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen, om förseningen ej är av ringa betydelse. Uppsägningen sänds till försäkringstagaren, och försäkringen upphör 14 dagar efter den dag meddelandet om uppsägningen sändes, om inte premien betalas inom denna frist. Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny försäkringsperiod.

Förköpsinformation Frivillig grupplivförsäkring (FGL) som pdf