Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension

Försäkringsvillkor för Frivillig grupplivförsäkring

Här hittar du försäkringsvillkor och pdf-fil för Frivillig grupplivförsäkring.

1. Försäkringen och gruppavtalet

Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring som Solidar Pensions kunder kan teckna hos Solidar Liv. Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal – gruppavtal – mellan Solidar Liv och Solidar Pension som är företrädare för de försäkringsberättigade. Gruppavtalet innehåller bestämmelser om ikraftträdande, omfattning, giltighetstid, automatisk förlängning och uppsägning av gruppavtalet. För försäkringen gäller vad som anges i:

• Gruppavtalet
• Försäkringsbeskedet
• Dessa försäkringsvillkor
• 
Försäkringsavtalslagen (2005:104) 
• Svensk lag i övrigt

Parter

Solidar Liv:  Solidar Liv Försäkring AB, org.nr 556740-1590, som är försäkringsgivare.

Solidar Pension:  Solidar Pension AB, org. nr 556648-5776, som är gruppföreträdare för den försäkrade gentemot försäkringsgivaren.

De försäkrade: Kund/medlem hos Solidar Pension som ansökt om och beviljats försäkring av Solidar Liv. Försäkringen gäller årsvis med automatisk förnyelse. Om försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs inte försäkringsavtalet. Solidar Liv har rätt att i samråd med avtalsparten ändra försäkringsvillkoren och premierna i samband med försäkringens årsförnyelse. Om gruppavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs inte heller försäkringsavtalet. Solidar Liv har även rätt att ändra försäkringsvillkoren vid annan tidpunkt om förutsättningarna för avtalet ändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller myndighets föreskrifter.

2. Försäkringstagare/Försäkrad

2.1 Försäkringstagare

Gruppmedlem som har ingått avtal om gruppförsäkring med Solidar Liv.

2.2 Försäkrad

Försäkrad är den person vars liv försäkringen gäller för. Vid anslutningen till försäkringen ska gruppen av försäkrade vara bosatta och folkbokförda i Norden.

2.3 Gruppmedlem

Den som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet.

3. För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som omfattas av gruppavtalet för den försäkring du tecknat.

4. Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller även vid vistelse utanför Norden som är avsedd att vara högst ett år. Vistelse utanför Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt. Om vistelsen utanför Norden beror på att den försäkrade är:
– I utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening
– I tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige som ingår i samma koncern som det företag som omedelbart före avresan var gruppmedlemmens arbetsgivare i Sverige, eller
– I tjänst hos en internationell organisation med fast anknytning till Sverige som omedelbart före avresan var gruppmedlemmens arbetsgivare i Sverige så gäller försäkringen så länge utlandstjänsten varar.

5. När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dödsfall som inträffar under den tid du omfattas av försäkringen om Solidar Livs ansvar föreligger enligt dessa försäkringsvillkor, allmänna bestämmelser och gruppavtalet.

6. När börjar försäkringen gälla?

Försäkringen gäller från och med den tidpunkt ansökan om anslutning görs till Solidar Liv under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda och försäkring kan beviljas enligt Solidar Livs regler. Höjning av försäkringsbelopp eller annan ändring av försäkringsskyddet gäller från och med den tidpunkt ny ansökan ankommer till Solidar Liv under förutsättning att försäkring kan beviljas enligt Solidar Livs regler.

7. Försäkringsbelopp

Du väljer försäkringsbelopp enligt gruppavtalets erbjudande. Valt försäkringsbelopp framgår av ditt försäkringsbesked.

8. Ersättning

Ersättning lämnas med det försäkringsbelopp som gällde då försäkringsfallet inträffade.

9. Premie

Premien beräknas för ett år i sänder. Premien för ny försäkring eller utökning av försäkring (tilläggspremie) ska betalas inom 14 dagar från den dag Solidar Liv sänt krav på premien om inte annat avtalats i gruppavtalet. Premien för förnyad försäkring ska betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.

10. Uppsägning och upphörande av försäkring på grund av dröjsmål med betalning av premie

Betalas inte premien i rätt tid och är inte dröjsmålet av ringa betydelse får Solidar Liv säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar enligt dessa villkor. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att meddelande om uppsägning avsändes under förutsättning att premien inte betalas under denna tid.

11. Återupplivning av försäkring

Har en uppsägning av försäkring på grund av dröjsmål med premien fått verkan återupplivas försäkringen med sin tidigare omfattning dagen efter premien betalats om det utestående premiebeloppet betalas inom tre månader från utgången av den frist om 14 dagar som anges i punkt 10.

12. Överlåtelse

Gruppförsäkring eller fortsättningsförsäkring får inte överlåtas. 

13. Vad försäkringarna inte gäller för

13.1 Giltighet i krigszoner och andra farliga områden

Försäkringen gäller inte för dödsfall som kan härledas till krig, väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Detta undantag från ersättningsskyldighet tillämpas inte utanför Sverige inom de första 30 dagarna efter det att de väpnade händelserna startat, undantaget storskaligt krig, om den försäkrade har inlett sin resa innan dessa händelser tog sin början, och inte själv deltagit i ovan nämnda händelser. Beträffande gällande förteckning över krigszoner och andra farliga områden, se UDs hemsida (www.ud.se).

13.2 Giltighet vid atomkärnprocess

Ersättning betalas inte för dödsfall, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess.

13.3 Brottslig handling

Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakas av att du utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som har samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till brottslig verksamhet som enligt svensk lag kan leda till fängelse.

13.4 Sport och idrott

Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen:
– Deltagande i sport och idrott om du får ersättning eller sponsring med ett belopp som överstiger 45 000 kr per år
– Utövande av elitidrott (mästerskapsnivå, nationellt eller internationellt) och den träningsverksamhet som erfordras för detta. Med mästerskapsnivå avses division två eller högre.

14. När gruppförsäkring upphör att gälla

Försäkrad upphör att vara ansluten till försäkringen;
– Per upphörandedagen då försäkringsavtalet upphör,
– Vid månadsskiftet efter det att den försäkrade har uppnått avtalets slutålder
– Vid månadsskiftet, efter det att den försäkrade fått ålderspension eller avtalspension,
– Vid uppsägning från din sida
– Vid uppsägning från Solidar Livs sida enligt FAL 19 kap 19§
– Då premie inte betalats i rätt tid och försäkringen har upphört enligt punkt 12.

Försäkringsskyddet för barn gäller längst till utgången av den månad barnet fyller 18 år. Upphör din gruppförsäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkringsskydd att gälla.

Retroaktiv annullation av försäkring samt återbetalning av premie kan i vissa fall göras, dock längst från senaste huvudförfallodag (max 12 månader).

15. Efterskydd

För försäkrade som har försäkring inom ramen för ett gruppavtal gäller efterskydd. För gruppmedlem som före uppnådd slutålder enligt avtalet utträtt ur gruppen gäller ett oförändrat försäkringsskydd upp till tre månader efter utträde ur försäkringen. Rätt till efterskydd föreligger om den försäkrade varit försäkrad minst 6 månader.

Efterskydd gäller inte:
– Om den försäkrade sagt upp försäkringen men står kvar i den försäkringsberättigade gruppen.
– Om den försäkrade, under efterskyddstiden, ansluter sig till annan, motsvarande försäkring.
– Vid uppnådd slutålder enligt avtalet.

16. Åtgärder vid anspråk på ersättning

Anmälan om skada som kan ge rätt till ersättning ska göras till Solidar Liv snarast möjligt. Den som gör anspråk på ersättning ska enligt Solidar Livs anvisningar sända in handlingar som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning. För att Solidar Liv ska kunna bedöma sin ansvarighet ska den som gör anspråk på försäkringen lämna medgivande till Solidar Liv att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning, om Solidar Liv begär det.

Om du inte följer vad som sagts ovan riskerar du att ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag om försummelsen medfört skada för Solidar Liv. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna.

17. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser

Sedan rätt till ersättning uppkommit ska utbetalning ske senast en månad efter att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom. Sker utbetalning senare än vad som framgår ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Solidar Liv är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet.

18. Preskription

Den som har anspråk på ersättning förlorar sin rätt om den inte väcker talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Har den ersättningsberättigade framställt anspråk på ersättning till Solidar Liv inom den tid som anges i föregående stycke, har kunden alltid sex månader på sig att väcka talan sedan Solidar Liv lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

19. Skaderegistrering

Solidar Liv äger rätt att registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt för försäkringsbranschen (gsr).

20. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Solidar Pension inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer även att användas för marknadsanalyser och marknadsföring. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Vi behandlar uppgifterna omsorgsfullt och enligt lag för att säkerställa att de registrerade uppgifterna skyddas. För det fallet att förmedlaren är skyldig att lämna ut uppgifter enligt lag kommer så att ske. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att eventuella fel som finns om dig i registret rättas. För att erhålla ett utdrag om de personuppgifter som finns registrerade om dig måste du skicka en skriftlig begäran till förmedlaren som du undertecknat.

21. Vad omfattar försäkringen

21.1 Dödsfall

Försäkringen betalar ersättning om du avlider under försäkringstiden. Ersättning betalas med gällande dödsfallskapital. Det dödsfallskapital som gäller för dig framgår av ditt försäkringsbesked. Beloppet utbetalas till förmånstagare. Försäkringen ersätter inte dödsfall orsakade av självmord under det första försäkringsåret.

21.2 Barnskydd

Försäkringen betalar ersättning om ditt arvsberättigade barn avlider innan utgången av den månad barnet fyller 18 år. Även dödfött barn som avlidit efter utgången av havandeskapsvecka 22 omfattas av barnskyddet. Utländskt barn, som du avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att det finns ett medgivande enligt socialtjänstlagen.

Ersättning betalas med ett prisbasbelopp och utbetalas till barnets dödsbo om inte annat förordnande finns. Endast ett försäkringsbelopp per barn betalas ut per försäkringsfall.

Ett barn omfattas inte av barnskyddet om barnet vid den tidpunkt då livförsäkringen träder i kraft vårdas på sjukvårdsinrättning på grund av sjukdom.

22. Förmånstagarförordnande

Försäkringsbeloppet vid dödsfall betalas till din make/maka/ sambo. Om make/maka/sambo inte finns eller helt eller delvis avstår från sin rätt betalas försäkringsbeloppet till dina arvingar. Med make avses även registrerad partner. Om inte arvingar finns betalas försäkringsbeloppet till dödsbo. Sambo är förmånstagare endast om samboförhållandet förelåg vid dödsfallet. Om du vill anmäla ett eget förmånstagarförordnande till Solidar Liv ska detta göras på speciell blankett.

Om du inte är nöjd?

Kontakta oss

Vår strävan är att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar den person eller avdelning som du tidigare har varit i kontakt med. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. Räcker inte detta är du alltid välkommen att inom skälig tid skriftligen vända dig till Klagomålsansvarige inom Solidar Liv, Box 7208, 103 88 Stockholm.

Andra instanser att kontakta utanför försäkringsbolaget

Konsumentvägledaren i din hemkommun liksom Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar kostnadsfritt information och råd i försäkringsfrågor till konsumenter. Personförsäkringsnämnden avger rådgivande yttrande i tvister mellan konsumenter och försäkringsbolag avseende sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) lämnar rekommendationer på hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. ARN prövar dock inte tvister som rör försäkring, i den mån tvisten rör tecknande och bibehållande av försäkringen eller livförsäkringsärenden där prövningen avser medicinska bedömningar. En eventuell anmälan till ARN måste göras inom sex månader från det att försäkringsbolaget slutgiltigt avvisat ditt krav. Slutligen kan ett ärende alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. Om du har nekats att teckna eller förnya en försäkring eller om försäkringen helt eller delvis har sagts upp i förtid måste en eventuell talan i allmän domstol väckas inom sex månader från det att försäkringsbolaget slutgiltigt har meddelat sitt beslut. Ytterligare information om domstolsväsendet kan du få av Domstolsverket.

Försäkringsvillkor – Frivillig grupplivförsäkring (som pdf)