Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Livförsäkring / Förköpsinformation

Förköpsinformation livförsäkring

Förköpsinformation ger dig viktig information om livförsäkringen (läs direkt eller använd pdf-filen längst ner på sidan).

Många familjer drabbas hårt när en familjemedlem plötsligt går bort. Att ekonomin påverkas kan skapa ytterligare oro i sorgetider. Att teckna en livförsäkring hos Solidar ger en extra trygghet och ger familjen möjlighet att behålla en stabil ekonomi om du skulle avlida. Pengarna kan behövas som reserv för framtida utgifter eller för att betala av lån till hus, bostadsrätt eller andra stora investeringar. Dessutom så förstärker försäkringen livförsäkringsskyddet som du har genom din anställning och privata grupplivförsäkringar.

Du väljer försäkringsbelopp

Du kan teckna försäkringen från 18 fram till 65 år och den gäller längst till du fyller 75 år. Du väljer själv det försäkringsbelopp som du tycker passar dig. Premien för din försäkring avgörs av din hälsa vid tecknandet, vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Ju yngre du är desto lägre blir premien.

Skatteregler

Premien du betalar för din försäkring är inte avdragsgill i deklarationen. Det försäkringsbelopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Annan ägare

Försäkringen kan även tecknas med annan ägare än den försäkrade. I sådant fall betalas försäkringsbeloppet till ägaren om den försäkrade avlider.

Förmånstagare

Förmånstagare till försäkringen bestämmer du själv. Du kan ändra förmånstagare när du vill.

Försäkringstid

Försäkringen gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om den inte blir uppsagd. Solidar har inte rätt att säga upp försäkringen på grund av att ditt hälsotillstånd försämrats under försäkringstiden.

Väsentliga begränsningar i försäkringen

Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffat vid vistelse i område med krig eller krigsliknande oroligheter. Den gäller inte heller för dödsfall som inträffar om du begår brottslig handling eller när du ägnat dig åt särskild riskfylld verksamhet. Som särskild riskfylld verksamhet räknas bland annat viss motorsport, militär- eller yrkesmässig flygning, viss dykning, bergsklättring och kampsport där slag och sparkar ingår.

Hälsodeklaration

För att teckna försäkringen måste du svara på frågor om din hälsa. Om du har eller har haft en sjukdom eller åkomma kan inte alltid försäkring beviljas.

Om du ångrar dig

Är du inte nöjd med ditt köp av din försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Solidar inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalat avslutas omedelbart och du får tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du enkelt logga in på solidar.se och avsluta försäkringen själv. Om du senare vill säga upp försäkringen kan du säga upp den eller sluta att betala den.

Tillämplig lag

För försäkringen tillämpas svensk lag. Solidar står under tillsyn av Finansinspektionen.

Försäkringsvillkor

Fullständiga villkor för denna försäkring finns tillgängliga på Solidars hemsida.

Om du inte är nöjd?

För oss på Solidar är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om du inte är nöjd ska du i första hand vända dig till den person som utfört ditt ärende eller till din rådgivare. Är du osäker kan du alltid höra av dig till Solidars kundcenter.

Det finns även oberoende instanser att vända sig till ifall du behöver råd eller har hamnat i tvist.

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en obunden rådgivningsbyrå som avgiftsfritt ger vägledning i frågor inom försäkringsområdet. 

Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och försäkringsbolag i de fall där det krävs medicinska bedömningar. 

Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet som prövar tvister mellan privatpersoner och företag. 

Du har också rätt att få din sak prövad i Allmän domstol. I många fall kan den allmänna rättshjälpen eller den rättsskyddsförsäkring som finns i hemförsäkringen utnyttjas. 

Personuppgifter

Solidar Liv är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Solidar Liv inhämtar och behandlar rörande den försäkrade. Det är fråga om personuppgifter som är nödvändiga för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Solidar Liv kan även komma att lämna sådana uppgifter till Solidar Pension i syfte att administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Solidar Liv och Solidar Pension uppfyller de krav som återfinns i lagstiftning om behandling av personuppgifter och andra tillämpliga regler avseende behandling av personuppgifter. Den försäkrade har rätt att begära ut information om samt begära rättelse av de personuppgifter som Solidar Liv behandlar avseende den försäkrade. Ansökan ska vara skriftlig och skickas till Solidar Liv, Personuppgiftsansvarig, Box 7208, 103 88 Stockholm.

Förköpsinformation livförsäkring som pdf