Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Produkter

Produkter inom sparande, försäkringsskydd och pension
Produkter / Livförsäkring / Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor livförsäkring

Försäkringsvillkoren gäller livförsäkring för dödsfall tecknad i Solidar Liv Försäkring AB, nedan kallat Solidar Liv.

1. Allmänna bestämmelser och begrepp

Solidar Liv har rätt att ändra detta villkor. En förutsättning för detta är att Solidar Liv senast en månad före årsförfallodagen meddelar försäkringstagaren ändringen som då blir gällande från årsförfallodagen.

1.1 Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som ingår avtal med Solidar Liv. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare.

1.2 Försäkrad

Försäkrad är den person som livförsäkringen gäller för.

1.3 Försäkringsavtalet

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i
• Försäkringsbrevet (bekräftelse på avtalet)
• Dessa försäkringsvillkor
• Försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt

1.4 Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnandet ska få utbetalning från försäkringen eller rätt till försäkringen.

2. Teckna försäkring

För att kunna teckna försäkring ska du ha varit bosatt i Norden de senaste två åren.

2.1 Försäkringstid och ålder

Försäkringen kan tecknas från 18 års ålder fram till 65 års ålder. Försäkringen kan inte förnyas efter det att den försäkrade fyllt 75 år. Solidar Liv har inte rätt att säga upp försäkringen om den försäkrades hälsotillstånd försämrats efter det att försäkringen började gälla.

2.2 Försäkringen börjar gälla

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren signerat avtalet. Försäkringstiden gäller för ett år i taget och förnyas automatiskt om försäkringen inte blir uppsagd.

2.3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på Solidar Livs begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen ska kunna tecknas eller utökas. Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar på Solidar Livs frågor. Om någon uppgift som lämnats är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådant fall regleras i försäkringsavtalslagen.

2.4 Förmånstagarförordnande

Förmånstagarförordnandet bestämmer vem som har rätt till utbetalning vid den försäkrades dödsfall.

2.4.1 Standardförordnande

Om den försäkrade och försäkringstagaren är samma person tillfaller försäkringsbeloppet i första hand försäkringstagarens make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand försäkringstagarens arvingar. Förordnande till förmån för make/maka/registrerad partner upphör att gälla när äktenskapet upphört. Förordnande till förmån för sambo upphör att gälla när samboförhållandet upplösts enligt sambolagen. Med arvingar avses den eller de som enligt den allmänna arvsordningen i ärvdabalken är närmast till arv efter den försäkrade. Om den försäkrade och försäkringstagaren inte är samma person, sker utbetalning vid den försäkrades dödsfall till försäkringstagaren. Om försäkringstagaren dör före den försäkrade ska rätten till försäkringen övergå till den försäkrade som då blir försäkringstagare.

2.4.2 Om förmånstagare avstår sin rätt eller saknas

Om någon förmånstagare avstår från sin rätt eller inte finns så övergår rätten till nästa förmånstagare enligt förordnandet.

2.4.3 Ändring av förmånstagarförordnande

Ändring av förordnandet görs på solidar.se och börjar gälla när försäkringstagaren signerat ändringen.

2.5 Betalning av försäkringspremie

Priset på försäkringen (premien) fastställs för ett år i taget. Den bestäms enligt den premiemodell som Solidar Liv tillämpar med hänsyn till den försäkrades ålder, försäkringsbelopp och hälsotillstånd vid tecknandet. Första premien ska betalas på förfallodagen som aviserats av Solidar Liv vid tecknandet av försäkringen. Därefter betalas premien månadsvis för nästkommande månad senast på nästkommande månads första dag. Om premien inte betalas månadsvis ska premien betalas senast en månad efter det att Solidar Liv aviserat premien.

2.5.1 Uppsägning på grund av utebliven betalning

Om premien inte betalas inom aviserad tid upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter den dag då Solidar Liv skickat meddelande om uppsägning.

2.5.2 Återupplivning

Om premien betalas inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning. Har premien inte betalats inom dessa tre månader kan försäkringen inte återupplivas.

2.5.3 Justering av premie vid dödsfall

Vid dödsfall återbetalas premie för tiden efter dödsfallsmånaden. Avlider den försäkrade under tid då försäkringen är gällande utan att premien för den pågående premiebetalningsperioden betalats, avräknas premie för tid till och med dödsfallsmånaden från försäkringsbeloppet.

3. Begränsningar i försäkringens giltighet

Försäkringen gäller inte under följande omständigheter:

3.1 Särskilt riskfylld verksamhet

Försäkringen gäller inte för dödsfall på grund av att den försäkrade är eller har varit verksam:
• som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning.
• som stuntman eller luftakrobat.

Försäkringen gäller inte heller för dödsfall på grund av att den försäkrade utövar eller utövat
• yrkesmässig motorsport
• klättring på berg, klippa, is eller glaciärbergsklättring
• dykning (avser dykning på större djup än 30 m, ensamdykning, dykning utan ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning)
• boxning eller kampsport där slag och sparkar ingår

3.2 Krigstillstånd i Sverige

Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Solidar Livs ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie).

3.3 Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige.

Dödsfall täcks inte av försäkringen om det inträffar då den försäkrade deltar i krig, krigstillstånd eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna.

3.4 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter

Försäkringen gäller inte för den försäkrades dödsfall som kan anses ha orsakats av krig, krigstillstånd eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför Sverige i ett område där sådana förhållanden råder. Försäkringen gäller inte heller för dödsfall som inträffar inom ett år efter en sådan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen under de tre första månaderna därefter.

3.5 Brottslig handling och våldsamma aktiviteter

Försäkringen gäller inte för den försäkrades dödsfall som orsakas av eller har samband med att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakas av att den försäkrade utför eller medverkar i terrorverksamhet, upplopp, gänguppgörelser, huliganism eller liknande våldsam aktivitet.

3.6 Självmord

Har den försäkrade begått självmord gäller försäkringen endast om det har gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks. Vid självmord inom ett år från det att försäkringsavtalet ingicks gäller försäkringen endast om det måste antas att försäkringen tagits utan tanke på självmordet.

3.7 Atomkärnprocess

Försäkringen gäller inte för den försäkrades dödsfall om det inträffar till följd av atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

3.8 Force Majeure

Solidar Liv ansvarar inte för skada till följd av stridsåtgärd i arbetslivet, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller annan omständighet varöver Solidar Liv inte råder och inte heller för annan skada om Solidar Liv förfarit med normal aktsamhet. Solidar Liv är inte ansvarigt för en sådan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet. Solidar Liv är inte heller ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet även om Solidar Liv självt vidtar eller är föremål för någon sådan konfliktåtgärd. Vidare är Solidar Liv inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om Solidar Liv har varit normalt aktsamt.

4. Utbetalning av försäkringsbelopp

Utbetalning till vald förmånstagare eller till försäkringstagaren om den försäkrade och försäkringstagaren inte är samma person sker efter genomförd handläggning av försäkringsärendet.

4.1 Vad behövs för utbetalning

För utbetalning av försäkringsbelopp ska handlingar och upplysningar som Solidar Liv anser vara av betydelse för bedömning av försäkringsärendet skickas in utan kostnad för Solidar Liv. Medgivande för Solidar Liv att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare eller annan vårdgivare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Solidar Liv begär det. Den som gör anspråk på utbetalning ska styrka sin rätt till beloppet.

4.2 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser

Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en månad efter det att rätt till utbetalning fastställts och den förmånstagare som gör anspråk på beloppet skickat in upplysningar enligt punkt 4.1. Om det med hänsyn till dödsorsaken eller annan omständighet finns anledning att utreda om någon uppgift som lämnats varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Solidar Liv dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Solidar Liv ansvarar inte för förlust som kan uppkomma om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Om utbetalningen sker vid en tidpunkt senare än en månad efter dödsfallet betalar Solidar Liv, oavsett om dröjsmål föreligger, ränta från den tidpunkten. Ränta betalas dock inte om det sammanlagda räntebeloppet skulle understiga en halv procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för det år utbetalningen sker.

4.3 Preskription

Anspråk på ersättning ska inkomma så snart som möjligt efter det att Solidar Liv har underrättat dödsboet och kända förmånstagare och senast inom 10 år från att dödsfallet inträffat. I de fall dödsboet och kända förmånstagare inte underrättats kan anspråk på ersättning göras upp till 30 år efter att dödsfallet inträffat. Inkommer anspråk senare förloras rätten till ersättning. Ärendet kan omprövas sex månader från och med att Solidar Liv lämnat slutgiltigt besked i ersättningsfrågan. Därefter upphör möjligheten till omprövning.

5. Personuppgifter

Solidar Liv är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Solidar Liv inhämtar och behandlar rörande den försäkrade. Det är fråga om personuppgifter som är nödvändiga för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Solidar Liv kan även komma att lämna sådana uppgifter till Solidar Pension i syfte att administrera och fullgöra försäkringsavtalet. Solidar Liv och Solidar Pension uppfyller de krav som återfinns i lagstiftning om behandling av personuppgifter och andra tillämpliga regler avseende behandling av personuppgifter. Den försäkrade har rätt att begära ut information om samt begära rättelse av de personuppgifter som Solidar Liv behandlar avseende den försäkrade. Ansökan ska vara skriftlig och skickas till Solidar Liv Försäkring AB, Personuppgiftsansvarig, Box 7208, 103 88 Stockholm.

6. Skaderegister

Solidar har rätt att registrera anmälda skador i ett skadeanmälningsregister (GSR) som är gemensamt för försäkringsbranschen. Personuppgiftsansvarig är: GSR AB, Box 241 71, 104 51 Stockholm.

7. Elektronisk kommunikation

Solidar Liv tillhandahåller information via elektronisk kommunikation.

8. Om du inte är nöjd?

För oss på Solidar är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Här berättar vi hur du gör om du inte är nöjd. Vänd dig i första hand till den person som utfört ditt ärende eller till din rådgivare. Om du inte är nöjd med det svar du får, kan ärendet prövas av Klagomålsansvarig hos Solidar Liv: Solidar Liv, Att. Klagomålsansvarig, Box 7208, 103 88 Stockholm. Telefon: 090-70 09 70, www.solidar.se.

8.1 Fler instanser att vända sig till

Om du fortfarande inte är nöjd eller är i behov av rådgivning, kan du vända dig till någon av nedanstående instanser:

8.1.1 Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en obunden rådgivningsbyrå som avgiftsfritt ger vägledning i frågor inom försäkringsområdet. Byrån håller även försäkringsbolagens
klagomålsansvariga och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24 215, 104 51 Stockholm. Telefon: 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se. 

8.1.2 Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk och olycksfallsförsäkring mellan konsumenter och försäkringsbolag i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av nämnden: Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden,
Box 24 067, 104 50 Stockholm. Telefon: 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se. 

8.1.3 Allmän domstol

Du har rätt att få din sak prövad i domstol – i första hand tingsrätten. Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom nyss nämnda tid, är tidsfristen att väcka talan sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. I många fall kan den allmänna rättshjälpen eller den rättsskyddsförsäkring som finns i hemförsäkringen utnyttjas. För ytterligare information kontakta: Domstolsverket, 551 81 Jönköping. Telefon: 036-15 53 00, www.domstol.se.

Försäkringsvillkor livförsäkring som pdf